Projekti u 2019. godini

Glavni cilj projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ je uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesima uređenja i provođenja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, kao i usaglašavanje misije i ciljeva javnog, privatnog i civilnog sektora.

Pročitaj više

U saradnji sa partnerskom organizacijom „Udruženje za lokalne razvojne inicijative – ALDI“ Goražde DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu implementira projekat „Skill Accelerator – Razvoj digitalnih i „soft skills“ za trenutno i buduće tržište rada“.

 

Pročitaj više

Obzirom da je na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razvijena tehnologija za proizvodnju i obradu alata, utvrđeno je da je neophodno razviti programe i organizovati obuke uposlenika za upotrebu specijaliziranih računarskih programa. Stoga JU Srednja stručna škola "Džemal Bijedić" Goražde i DVV International - Ured za BiH u 2019. godini realizuju projekat "Povećanje kompetencija uposlenika kompanija sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde". 

Pročitaj više

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo